język polski język angielski

 

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z zakupów wyrobów będących w ofercie firmy BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów i w szczególności reguluje:

 1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 3. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć używanych w Regulaminie:

 1. Sprzedawca – BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów ; ul. Bolesława 13; 93-492 Łódź; NIP729-020-75-22; REGON 004329518; działający pod adresem www.btl.com.pl; KRS numer 0000148314

 2. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

 3. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia;

 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, Usługa newsletter.;

 5. Rejestracja – utworzenie na stronie internetowej www.btl.com.pl konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.

 6. Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca korzysta wyłącznie z wyspecjalizowanych firm kurierskich prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą składanych zamówień poprzez stronę www.btl.com.pl należy wysyłać na adres e-mail: [email protected] lub zamowieni[email protected] natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

                           BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów; 93-492 Łódź; ul. Bolesława 13


§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:


2.1 Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

   2.3.1. Usługa Konto Klienta:

 

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. W celu dokonania Rejestracji drogą elektroniczną należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.btl.com.pl, w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*”. Klient wypełniając formularz oświadcza że:

  - podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  - podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  - jest upoważniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  - zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.  
   
 3. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji tzn. ma możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieokreślony.
 5. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie udostępnia adresów e – mail i danych podanych w trakcie rejestracji żadnym podmiotom zewnętrznym.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym.

   2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na stronie internetowej www.btl.com.pl zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na stronie internetowej www.btl.com.pl jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu Zamówienia.

 

   2.3.3. Usługa Newsletter:

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie internetowej www.btl.com.pl w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz”, bądź w momencie w którym Klient dokonał rejestracji wypełniając formularz.

 2. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieokreślony.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

      2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

           2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy [email protected] lub [email protected] lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

            2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

         2.4.2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży


3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

 1. złożenie Zamówienia po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej www.btl.com.pl;

 2. złożenie Zamówienia bez rejestracji bezpośrednio wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub [email protected];

3.2. Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Klientów polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć Zamówienie poprzez zaakceptowanie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.3. W przypadku składania Zamówienia bez rejestracji po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu wybierając opcje „Zamów mailowo kontaktując się bezpośrednio na adres [email protected] lub [email protected]”. W treści e-maila należy podać dane do wystawienia faktury oraz dane do wysyłki towaru (jeśli są inne niż do wystawienia faktury), należy również podać imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3.6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub wysłania e-maila na adres [email protected] lub [email protected]

3.7. Po otrzymaniu przez internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i przyjęcie do realizacji.

3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone zgodnie z pkt. 3.7 Regulaminu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.11. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00-15.00.

 

§4 Płatność, dostawa


4.1 Płatność

    4.1.1. Zapłata za towar powinna nastąpić po wystawieniu faktury. Termin zapłaty liczony jest od daty wystawienia faktury. Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną na fakturze cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

      4.1.2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie zapłaty za towar w terminie wskazanym na fakturze.

      4.1.3. Płatność może być realizowana w formie:

               a) gotówkowej - płatności za pobraniem

               b) bezgotówkowej; przelewem na rachunek wskazany na fakturze.

     4.1.4. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedawca jest upoważniony do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących od daty płatności faktury.

4.2. Dostawa

     4.2.1. Za dostarczony towar Klient ponosi koszty dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

     4.2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Wszystkie dostawy częściowe będą fakturowane osobno.

     4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

§ 5 Dane osobowe


5.1. Wypełnienie danych w Formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2. Administratorem danych osobowych jest BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów; ul. Bolesława 13; 93-492 Łódź; NIP 729-020-75-22; REGON 004329518.

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej wymienionej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

5.5. Klient, który wypełnił formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów; ul. Bolesława 13; 93-492 Łódź; bądź też mailowo na adres [email protected] lub [email protected]

 

 § 6 Reklamacje


6.1. Klient ma prawo składać reklamacje i skargi w sprawie dotyczącej zamawianego towaru.

6.2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: [email protected] Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej na adres BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów ul. Bolesława 13, 93 – 492 Łódź.

6.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

- dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)

- przedmiot reklamacji, nazwę towaru i numer serii

- uzasadnienie reklamacji

6.4 Rozpatrzenie złożonej reklamacji odbywa się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.5 Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.6. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy


7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 1. BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów ; ul. Bolesława 13; 93-492 Łódź

 2. mailowo na adres: [email protected] lub [email protected]

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi za pośrednictwem e-maila potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego towaru.

7.6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

     7.7.1. o świadczeniu usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

       7.7.2. gdy towar jest wyprodukowany według specyfikacji klienta;

       7.7.3 gdy towar ma krótki termin przydatności do użycia.

 

§ 8 Informacje dodatkowe


8.1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego.

8.3. Zmiany w Regulaminie:

     8.3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez przesłanie informacji na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

     8.3.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.5. Sprzedawca i Klient będą dążyć do polubownego załatwienia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem transakcji objętych niniejszym Regulaminem. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaną poddane sądowi.

ewitryna.pl